Sigurnost, Cijene, Garancija, Sniženja…

Saznajte sve o uslovima kupovine na našoj stranici.

Informacije o firmi Sanat Studio doo:

Sanat Studio d.o.o.
Adema Buće 486
71 000 Sarajevo, BiH

Adresa elektronske pošte:
[email protected]

Info telefon:
033 866 686

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekom operatera korisnika.  Radno vrijeme firme je 9:00h do 17:00h radnim danima

Vikendom i praznicima korisnička podrška dostupna je samo na broj 061 346 999.

 

Podaci o firmi:

Općinski sud u Sarajevu0

65-0-Reg-17-003777

JIB: 202407680002

PDV: 4202407680002

Intesa SanPaolo banka d.d.

154-180-20092470-65

Direktor društva: R. Kovačević

 Opšte odredbe

Firma Sanat Studio doo  pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni sanatstudio.com, na World Wide Web mreži – Internet ili putem direktne prodaje u našoj poslovnici u ulici Adema Buće 486, Sarajevo. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice sanatstudio.com. Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Opštim uslovima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice sanatstudio.com u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća Sanat Studio d.o.o. te prihvata da preduzeće Sanat Studio d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Preduzeće Sanat Studio d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Nadalje, Preduzeće Sanat Studio d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ove internet stranice krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uslovima poslovanja i korištenja. Firma Sanat Studio d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internet stranice. Preduzeće Sanat Studio d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove Internet stranice te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće Sanat Studio d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove internet stranice.

Ova Internet stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove internet stranice mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internet stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeća Sanat Studio d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internet stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na sanatstudio.com internet stranici ekskluzivno su pravo preduzeća Sanat Studio d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH SADRŽAJA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA SANAT STUDIO D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Opštih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica sanatstudio.com, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća Sanat Studio d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internet stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Preduzeće Sanat Studio d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove Internet stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Sanat Studio d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo preduzeću Sanat Studio d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici sanatstudio.com.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice sanatstudio.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Preduzeće Sanat Studio d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNET STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Firma Sanat Studio d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Firma Sanat Studio d.o.o.   neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Firma Sanat Studio d.o.o. , neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Firma Sanat Studio d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Firma Sanat Studio d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici firme Sanat Studio d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Firmu Sanat Studio d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Firma Sanat Studio d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Firma Sanat Studio d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Firma Sanat Studio d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, Firma Sanat Studio d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Sanat Studio, Stikermanija i Moj Canvas su registrovani žigovi i brendovi  Firme Sanat Studio d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ove žigove i brendove time izričito pridržana.

sanatstudio.com je registrovana domena Firme Sanat Studio d.o.o.

Firma Sanat Studio d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Firma Sanat Studio d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Firma Sanat Studio d.o.o. nije odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na sanatstudio.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Firme Sanat Studio d.o.o. Ni pod kojim uslovima Firma Sanat Studio d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem sanatstudio.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem sanatstudio.com Internet stranice.

Sjedište Firme Sanat Studio d.o.o. . je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu.

U daljnjem tekstu Opštih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Sanat Studia sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Firma Sanat Studio d.o.o. bit će korišten termin Sanat Studio dok se termin sanatstudio.com koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

 

 Uslovi korištenja usluga Internetske stranice sanatstudio.com

Uslov za korištenje sanatstudio.com Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova korištenja, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga sanatstudio.com Internet stranice.

Firma Sanat Studio d.o.o. poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

Firma Sanat Studio d.o.o. preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun sanatstudio.com. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

 

Jezik

Jezici komunikacije na sanatstudio.com su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,  Bosanski, Srpski  i Htvatski književni jezik

 

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se Firma Sanat Studio d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

Akcijska prodaja

Firma Sanat Studio d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Firma Sanat Studio d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na sanatstudio.com web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Firme Sanat Studio d.o.o. ili naših dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Firma Sanat Studio d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Sanat Studio dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda sa sanatstudio.com web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Firma Sanat Studio d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun. Za kupce koji naručuju kao gosti bez kreiranog računa Sanat Studio d.o.o. se ne obavezuje poslati robu iako istu po slobodnoj procjeni može poslati.

 

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s firmom Sanat Studio d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane sanatstudio.com te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opšti uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Firme Sanat Studio d.o.o. i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrosač treba zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. pa Vas molimo da u tom slučaju kontaktirate Sanat Studio d.o.o. , putem pošte: Adema Buće 486, 71000 Sarajevo, info telefona 033 866 686 ili maila: [email protected]

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan:

  • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;  ili
  • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom;  ili
  • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti  Sanat Studio d.o.o. na info broj 033 866 686 ili mail adresu [email protected] radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Firme Sanat Studio d.o.o.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim Firma Sanat Studio d.o.o. preporučuje svojim kupcima:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici sanatstudio.com prilikom izbora proizvoda,

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Firmi Sanat Studio d.o.o. jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Sanat Studio d.o.o. i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. pregledajte majicu, kvalitet tkanine, kvalitet štampe ili npr pregledajte ram canvas slike, platno, postojanost printa) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za majicu: nošenje ili pranje majice, za canvas sliku kačenje na zid, za foto tapete – mazanje ljepilom (potrebno je da utvrdite nepravilnosti kod proizvoda prije samog korištenja ili postavljanja) i sl.

Firma Sanat Studio d.o.o. obavještava kupce da okoliko ne znate sami instalirati proizvode (foto tapete, zidne stikere, canvas slike i sl) obavezno pozovete nas ili druge kvalificirane osobe. Firma Sanat Studio d.o.o. se ograđuje od bilo kakve štete ili smanjenja estetske funkcionalnosti proizvoda nastale pogrešnim i nestručnim instaliranjem, postavljanjem i rukovanjem.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Firma Sanat Studio d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos direktnih troškova povrata proizvoda ili vrijednost kompletnog iznosa proizvoda ukoliko je proizvod izrađen namjenski za tog kupca (sadrži specifična obilježlja, logo, natpis i sl. zbog kojih je otežana prodaja drugom kupcu.

Prilikom izrade proizvoda po mjeri kupca i sa specifičnim obilježljima zbog kojih je otežana prodaja drugom kupcu Firma Sanat Studio d.o.o. ima pravo da traži isključivo unaprijed plaćanje.

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Firmi Sanat Studio d.o.o.

Sanat Studio d.o.o.  vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 033 866 686 ili putem maila [email protected] Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Sanat Studio d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Načini plaćanja

Sanat Studio d.o.o. Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. Sanat Studio d.o.o. zadržava pravo da daje dodatne popuste na registrovane članove. Sanat Studio d.o.o. Vam omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta i to:

  1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: 
    Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod ličnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
  2. Plaćanje kreditnim karticama: Jednokratno plaćanje karticama:

American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro

  1. Virmansko plaćanje
    Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete lično preuzeti u našem skladištu Adema Buće 486 Sarajevo.

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 033 866 686, a prilikom preuzimanja donesite sa sobom  kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Lično preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 033 866 686

Radno vrijeme skladišta:
ponedjeljak – petak: 08:00-16:30

 

Bon

Sanatstudio.com Bon je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem sanatstudio.com Internet stranice. Bon nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na sanatstudio.com bon ne mogu primijeniti  odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. sanatstudio.com Bon ne može biti zamijenjen za novac.

 

Garancija i servis

Garancija, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te Sanat Studio d.o.o. smatra da je Kupac  time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje. Ukoliko proizvod trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. Ukoliko proizvod ima garanciju te se na proizvodu pojavi kvar unutar garantnog roka kupac je ovlašten direktno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na garantnom listu.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 033 866 686 ili putem e-maila: [email protected]

0